Generelle vilkår og betingelser for Polylino
Versjon 1.0, juni 2019

1 Anvendelighet og definisjoner
1.1 Disse generelle vilkårene regulerer tjenestene (i det følgende definert som tjenesten) som avtalt i denne avtalen.
1.2 Følgende terminologi og definisjoner brukes i avtalen:
Avtalen refererer til dette avtaledokumentet, undertegnet av begge parter, sammen med disse generelle vilkårene og eventuelle andre vedlegg.
Kontraktperioden a refererer til tidsperioden som avtalen er dekket av.
Kunde refererer til den juridiske enheten som har signert avtalen.
ILT refererer til selskapet ILT NORGE AS.
Tjenesten refererer til Polylino-tjenesten.

2 Service, design og omfang
2.1 Tjenesten og omfanget er beskrevet i detalj på Polylinos nettside. Innholdet og utformingen av tjenesten er i stadig endring. En slik endring kan bety enten en økning eller en nedgang i innholdet / tilbudet av Tjenesten.

3 Tilgang til tjenesten
3.1 Kunden får tilgang til Tjenesten gjennom ulike programmer som kan variere over tid.
3.2 Kundens ansatte og studenter får tilgang til tjenesten via et påloggingsnummer som ikke må distribueres til uvedkommende.

4 Begrensede bruksrettigheter
4.1 Kunden er klar over at Tjenesten inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale , og at Kunden kun oppnår en begrenset bruksrett i samsvar med vilkårene i denne Avtalen.
4.2 Kunden forplikter seg til ikke å bruke Tjenesten på annen måte enn det som er tillatt i henhold til denne Avtalen, og Kunden skal sørge for at både ansatte og elever / barn respekterer opphavsretten.
4.3 Tilbudet kan kun brukes av ansatte og studenter / barn som jobber eller er registrert i Kundens virksomhet.
4.4 Unntatt som spesifikt angitt i denne avtalen eller som følge av obligatorisk lov, kan innholdet i tjenesten ikke kopieres.
4.5 ILT har rett til kontinuerlig å studere Kundens bruk av Tjenesten for å identifisere eventuelle unormale bruksmønstre. I dette tilfellet skal ILT og kunden samarbeide for å identifisere årsaken og finne en handling, for eksempel for å øke antall lisenser.
4.6 Tjenesten må ikke brukes utenfor førskolevirksomheten (f.eks. av barn og foreldre hjemme)

5 Pris og betaling
5.1 Prisen oppgitt i avtalen ekskluderer mva og annen skatt.
5.2 Prisen i avtalen for Tjenesten er basert på antall barn Kunden har sin virksomhet. Hvis dette nummeret har endret seg når kontraktsperioden er over, har ITL rett til å justere prisen basert på nåværende nummer. ILT samler slike tall fra Nasjonalt utdanningsbyrå.
5.3 ILT har rett til faktura på forhånd for hver 12-måneders periode i avtaleperioden.
5.4 Betalingsvilkår er 30 dager netto. Ved forsinket betaling betales morarenter i henhold til renteloven.
5.5 I tilfelle av forlengelse av Avtalen etter avtalens slutt, har ILT rett til å justere prisen på Tjenesten.

6 Term og utvidelse
6.1 Denne avtalen er gyldig i kontraktsperioden som er angitt i avtalen. Avtalen forlenges automatisk med en ny kontraktsperiode på 12 måneder dersom det ikke foreligger skriftlig oppsigelse minst en måned før utløpet av den nåværende kontraktsperioden, og da prisen per barn ikke har blitt økt mer enn den fastsatte konsumprisindeksen for perioden fra Statistisk sentralbyrå.
6.2 I tilfelle forlengelse av avtalen gjelder ILTs generelle vilkår og betingelser på den tiden. Disse er publisert på ILTs nettside.
6.3 Betaling av utvidelsesfaktura av Kunden skal, uansett ovenfor, anses som en aksept av utvidelsen av Tjenesten.

7 Oppsigelse og konsekvenser av oppsigelse
7.1 Parten kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom den andre parten er skyldig i et vesentlig kontraktbrudd. Betalingsforsinkelse skal betraktes som et materielt brudd på kontrakt.
7.2 Når avtalen opphører har ILT rett til å umiddelbart si opp Kundens tilgang til Tjenesten.
7.3 Når avtalen opphører forfaller alle betalinger knyttet til Tjenesten for umiddelbar betaling.

8 Ansvar
8.1 ILT er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader.
8.2 Under alle omstendigheter skal ILTs ansvar i henhold til denne avtalen aldri overstige et beløp som tilsvarer de avgifter betalt av Kunden i løpet av ett år for Tjenesten.
8.3 Eventuelle krav fra Kunden må gjøres innen tre måneder fra den dato Kunden ble oppmerksom på eller burde ha blitt kjent med forholdet som Kunden anser å være skade.
8.4 ILTs ansvar for feil, forsinkelser eller forstyrrelser i forbindelse med Tjenesten er begrenset til en plikt til å rette opp slike omstendigheter innen rimelig tid, så langt som mulig.

9 Personlige opplysninger
9.1 Tjenesten håndterer personopplysninger på en eller annen måte, slik at ILT blir en databehandler. Partene skal derfor sørge for at det etableres eller etableres en egen personopplysningsavtale.

10 Spesielt om oversettelser
10.1 Tjenesten Polylino inkluderer oversettelser av deler av tilbudet. ILT arbeider for å opprettholde en høy kvalitet på oversettelser, men ILT gir ingen garantier for mangel på feil. Kunden er således oppmerksom på at oversettelsene kan inneholde språklige feil. Videre kan forskjellige språkdialekter forekomme i Tjenesten.

11 Andre
11.1 Kunden kan ikke tildele noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen.
11.2 ILT kan overføre avtalen til selskaper som inngår i samme gruppe. Videre kan ILT overføre avtalen til et selskap som overtar de aktiviteter som ILT utfører.
11.3 Kunden forplikter seg til å behandle denne avtalen og all informasjon knyttet til ILT og Tjenesten på en konfidensiell måte, med unntak av de forpliktelser Kunden har i samsvar med prinsippet om offentlig tilgang og gjeldende kommunale regler.

12 Gjeldende lov og tvisteløsning
12.1 Norsk lov skal gjelde for denne avtalen.
12.2 Eventuelle uoverensstemmelser skal avgjøres av Norges offentlige domstol.