Bra nettsider

Norsk barnebokinstitutt https://barnebokinstituttet.no/

Barnebokkritikk https://www.barnebokkritikk.no/

Lesesenteret Universitetet i Stavanger https://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=16682

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring http://nafo.oslomet.no/

Grafill, bransjeorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon https://www.grafill.no/

 

Rapporter

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/synteserapport-om-sprak-og-sprakmiljo.pdf

 

Faglitteratur

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A.-S. (2018). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Birkeland, T., Risa, G. & Vold, K. B. (2018). Norsk barnelitteraturhistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.Bjerkan, Kirsten.; Monsrud, May-Britt; Thurmann-Moe, Anne Cathrine (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Egeberg, Espen (2012). Flere språk – flere muligheter. Flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk, Cappelen Damm Akademisk.

Egeberg, Espen (2016). Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering. Oslo, Cappelen Damm Akademisk.

Hoel, T., Wagner, Å. K. H., Oxborough, G. H. O. & Lesefrø. (2011). Lesefrø : språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforl.

Solstad, T. (2015). Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Agder.

Solstad, T. (2016). Samtaler om bildebøker i barnehagen – en vei til opplevelse, lek og meningsskaping. Oslo: Universitetsforlaget.

Solstad, T., Jansen, T. T. & Øines, A. M. (2018). Lesepraksiser i barnehagen : inn i litteraturen på mange måter. Bergen: Fagbokforlaget

Solstad, T. (2018). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget

Tønnessen, E. S. (2014). Jakten på fortellinger: barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.