4. Flerspråklighet

Rammeplan for barnehagen (2017) understreker at «alle barn må få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling” (Utdanningsdirektoratet, s. 48).

Språktilegnelsen, uansett språk, skjer i samspill med andre mennesker – i familien, i barnehagen ikke minst barn imellom. Derfor er det så viktig at barnehagen samarbeider med hjemmene om å støtte og utvikle barnas språk. Når lesehendelsene skjer gjennom flere språk, støtter det språktilegnelsen både på morsmål og på norsk for barn som har norsk som andrespråk. Samtidig vil det øke kunnskapen om språk og språklig mangfold hos de etnisk norske barna. Det er viktig å involvere foreldre som har et annet språk enn norsk som sitt førstespråk. Det kan bidra til å skape tillit mellom foreldrene og barnehagen, men er også uttrykk for anerkjennelse og  aksept for mangfold.

Polylino tilbyr innlesninger av noen utvalgte anerkjente bildebøker på mange ulike språk. Dette kan være med på å gjøre kommunikasjonen mellom et barns ulike språk mulig. Det gjør også at flerspråklighet og flerskriftlighet løftes fram og har verdi i barnehagen. Barnas morsmål får oppmerksomhet og vurderes som viktige kvaliteter i barnehagens språkmiljø. Målet er å støtte barnas tilegnelse av en flerspråklig identitet.

En av mytene når det gjelder å inkludere barn med norsk som andrespråk i barnehagen, er at det kun skal dreie seg om å øve på det norske språket. Forskning viser at kunnskaper i morsmål støtter innlæringen av det nye språket og har en positiv effekt på identitet, personlighet og kognitiv utvikling. Å anerkjenne barnas morsmål er et viktig prinsipp i språkarbeid i barnehagen. Barnehagen skal anerkjenne språklig mangfold som utgangspunkt for arbeid med demokrati og danning.

En av mulighetene med Polylino er å løfte fram og oppmuntre flerspråklighet på en enkel måte. Ikke alle barnehager har pedagoger som kan lese eller tale de flerspråklige barnas morsmål. Der kommer Polylino inn med bildebøker innleste på mange språk.

At barna på egen hånd kan dele bøker og leseopplevelser på hverandres språk, skaper nysgjerrighet og interesse. Det styrker det enkelte barnets identitet gjennom å vise at de ulike morsmålene er like viktige som norsk. Det er i tillegg en støtte for språkutviklingen på alle barnets språk. Mange av de vanligst forekommende språkene i norske barnehager finnes i Polylino.

Det går an å lytte til en bok oppslag for oppslag på de ulike språkene som finnes i lesegruppen eller høre hele boken på ett språk om gangen. Barna kan også lytte enkeltvis eller flere barn sammen.  Det går an å benytte hodetelefoner enkeltvis eller også kompishodetelefoner slik at et par barn kan lytte sammen uten å bli forstyrret av andre aktiviteter eller forstyrre andre. Det går også godt an å invitere foreldre og la dem og barna lese sammen. Det skaper fellesskap og løfter fram og styrker det språket barnet snakker hjemme. Muligheten for å pendle mellom morsmål og norsk i opplesningen kan støtte barnas tilgang på begge språk. Den norske teksten i bøkene i Polylino er ikke oversatt til tekst på de andre språkene. Den er kun innlest som lydspor til bildebøkene. Det vil si at man ser teksten på norsk, men teksten blir lest opp på det andre språket om man har valgt å lytte til et annet språk enn norsk.