3.Hvorfor er høytlesning og bildebøker viktig i barnehagen?

Arbeid med kommunikasjon og språk løftes fram som et av barnehagens formål i Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2017).  Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk, og det slås fast at «alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen» (s. 24).  Videre understrekes det at alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Språklig mangfold blir sett på som en ressurs og ikke et problem. Rammeplanen sier blant annet at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.  Personalet skal støtte flerspråklige barn i å bruke morsmålet sitt, og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse (s.24).  Høytlesning og fortelling blir løftet fram som vesentlig for å fremme barns språkutvikling (s. 48.)

Arbeid med barnelitteratur kan være utgangspunkt for å realisere barnehagens formål, ikke minst som utgangspunkt for samtaler der barn får mulighet til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål, slik det heter i planen. Personalet i barnehagen «skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer», heter det videre på side 49 i Rammeplan for barnehagen.

Når barn deltar i høytlesning lytter de til melodien i skriftspråket og tilegner seg skriftspråkets struktur. Dersom det blir lest jevnlig, vil skriftspråket i bøkene øke barnas ordforråd, og begrepsforståelsen vil bli bredere og dypere. Gjennom bøkene får barna høre om andre steder, temaer, tidsperspektiv og situasjoner enn det de erfarer her og nå i hverdagen. Derfor er bøkene et godt og viktig utgangspunkt for samtaler og utvider barns språkarena ytterligere. Å tenke på hva som har hendt og hva som kommer til å hende, kan også stimuleres gjennom samtaler om bøker. Det øver opp evnen til å tenke abstrakt og hjelper barnet til å skape forventninger til teksten. Dette er igjen viktig når barn skal skape mening og forståelse for boken.

At barn tilegner seg et rikt språk, får møte ulike typer bøker og blir bevisste på hvordan bøkene kan brukes, er kanskje den vanligste begrunnelsen for litteraturarbeid i barnehagen. Høytlesning i barnehagen danner også grunn for leseglede og lyst til å lese selv.

Høytlesning og samtaler om det som blir lest har også en annen verdi. Samtaler om bøker gir barn mulighet for å snakke om følelser og hvordan de opplever vanskelige situasjoner, utfordrende temaer eller ubesvarte spørsmål. Fortellingene i bøkene kan hjelpe barn å utvikle empati og forståelse for andre, samtidig som selvfølelsen kan styrkes når barn for eksempel identifiserer seg med karakterene i fortellingen.

Det å delta i en tilrettelagt samtale, er utviklende i seg selv. Kommunikasjon er en viktig kompetanse som både barn og voksne har glede av både som individer i sitt personlige liv og i barnehagen og skolen. I samtaler om bøker får barn mulighet til å si hva de tenker og mener, samtidig som de lærer seg å lytte til og respektere andres meninger, tolkninger og perspektiver.

Å inngå i et lesefellesskap slik en barnegruppe som arbeider aktivt med bøker gjør, er en av faktorene forskningen løfter fram som vesentlig for at barn skal betrakte seg som lesere. En naturlig og frekvent kontakt med lesing og litteratur i barnehagen, er spesielt viktig for de barna som kommer fra en bakgrunn hvor det leses lite. Barnehagen kan spille en viktig rolle når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller og gi alle barn like muligheter.